Maltepe Escort alanya Escort kartal Escort Maltepe Escort manavgat Escort Özürlü Vatandaşlar | Bağcılar Firma Rehberi, Bağcılar da Firmanı Kaydet, İstanbul Bağcılar şirketleri, İstanbul Bağcılar Firmaları Rehberi, İstanbul Bağcılar ilçesinde faaliyet gösteren firmaların listesi,Bağcılar Seri İlan, bagcilar, Bağcılar, reklam, Bağcılar Web Portalı, Bağcılar Web Tasarım Merkezi, bağcılar ilçe rehberi, bağcılar haber, bağcılar haberleri, bağcılar işletmeler, bağcılardaki firmalar, bağcılar kurumları
Bağcılar Web Tasarımı
bağcılar anaokulu, bağcılar anaokulu erken kayıt, bağcılar meb anaokulu
bağcılar web tasarım, web sitesi, bağcılar eticaretbağcılar anaokulu, bağcılarda anaokulu, bağcılar ilkizler anaokulumerkezi uydu sistemiTıkanıklık Açma | Gider Tıkanıklığı Açam
bağcılar firma rehberi tel : 0554 432 22 22
istanbul escort

Özürlü Vatandaşlar

Doğum Öncesi ve Sonrası Sağlık Hizmetleri

Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre sağlık; sadece hastalık ve özürlülüğün olmayışı değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Özürlüllük ise doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerin çeşitli derecelerde kaybedilmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimleri karşılamada güçlüklerin olması ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyulması olarak tanımlanmaktadır.

Konu ile ilgili makalelere erişim için tıklayınız

Özürlülüğün Önlenmesine İlişkin Çalışmalar

Özürlülük; ailede bulunan genetik hastalıklar, kromozom hastalıkları, akraba evlilikleri, annenin sürekli hastalıkları, hamilelik sürecinde anne adayında görülen hastalıklar, hamilelikte geçirilen enfeksiyon hastalıkları, anne yaşı, beslenme bozuklukları, plansız hamilelik, anne ve babanın olumsuz sağlık alışkanlıkları, kan uyuşmazlığı, stresli hamilelik gibi doğum öncesi nedenlerle oluşabileceği gibi doğumun geç olması, erken olması ya da güç olması gibi doğum sırasında oluşan nedenlerden kaynaklanabilir. Doğuştan özürlülüğün en önemli nedenleri, kalıtımsal ve çevresel nedenlerdir. Aileden kalıtsal olarak geçen bazı hastalıklar hariç, diğer nedenlerin çoğu önlenebilir veya kontrolü sağlanabilir durumlardır.

Özürlülük, doğum sonrasında ise beslenme bozuklukları, çeşitli hastalıklar, kazalar, iş kazaları ve meslek hastalıkları, psikososyal örselenmeler, çevresel kirlenme, savaş ve terör, yaşlanma ve doğal afetler gibi nedenlerle ortaya çıkabilmektedir. Özürlülüğün önlenmesi; bozuklukların oluşumunu önlemeyi (birincil düzey önleme), bozukluğun yol açtığı özürlülüğü azaltmayı, önlemeyi (ikincil düzey önleme) ve özürlülüğün engelliliğe dönüşmesini önlemeyi (üçüncü düzey önleme) amaçlayan bütün önlemleri kapsar. Özürlülüğü önleme; sosyal, mesleki, eğitimsel, yasal ve diğer müdahaleleri içermektedir.

Doğum öncesi ve doğum sırasındaki özürlülük nedenleri önlenmesi ile ilgili detaylı bilgiye erişim için tıklayınız.

Özürlülüğün Tespiti ve Ölçülmesi

Özürlülere sağlanan haklardan ve verilecek hizmetlerden yararlanmak için “Özürlü Sağlık Kurulu Raporu” alınması gerekmektedir. 16.07.2006 tarih ve 26230 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik esasları çerçevesinde raporlar düzenlenmektedir.

İlgili yönetmeliğe erişim için tıklayınız.

Özel Eğitim

Özürlü çocukların tam ve eşit şekilde toplumla bütünleşebilmesi, toplumda başarılı ve üretken bireyler olabilmesi, bireye sağlanabilen eğitim olanaklarına bağlıdır. Özür türü ve derecesine göre özürlü çocuklar genel eğitim sisteminde normal sınıflarda veya özrün türü ve düzeyine göre ayrılmış olan özel eğitim sınıflarında eğitim alabilmektedirler. Bununla birlikte özürlü çocukların normal eğitim sınıflarında normal gelişim gösteren akranlarıyla, sosyal ve eğitimsel açıdan birlikteliklerinin sağlanabilmesi için eğitim politika ve uygulamalarında temel yaklaşım kaynaştırma eğitimidir. Genel eğitim sistemi dışında ise özürlü çocuklar özel eğitim okulları ve özel eğitim merkezlerinden yararlanabilmektedirler.

5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun sosyal güvencesi olan ve olmayan tüm özürlü öğrencilerin özel eğitim hizmetinden yararlanmasını hükme bağlamıştır. Özel Eğitim hizmetinden yararlanmak için hastaneden alınan eksiksiz doldurulmuş Özürlüler için Sağlık Kurulu Raporu ile ikamet edilen ilçede bulunan Rehberlik Araştırma Merkezlerine müracaatta bulunulması gerekmektedir. Özel eğitim hizmeti bedeli Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Özürlülere verilen özel eğitim ve üniversitede okuyan öğrencilere yönelik kolaylıklar konusundaki detaylı bilgiye erişim için tıklayınız.

Mesleki Eğitim

Mesleki eğitim alanında Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde İşitme Engelliler Çok Programlı Liseleri, Ortopedik Engelliler Meslek Liseleri, zihinsel engellilere yönelik Meslekî Eğitim Merkezleri, İş Eğitim Merkezleri ve Yetişkin Zihinsel Engelliler İş Eğitim Merkezleri özürlülere yönelik meslekî eğitim programları düzenlenmektedir. Bu kuruluşların meslekî eğitim faaliyetlerinden yararlanmak isteyen kişiler Ankara’daki kuruluşlar için Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, illerdeki kuruluşlar için il Millî Eğitim Müdürlüklerine başvurabilirler. Türkiye İş Kurumu ve MEB Çıraklık Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü özürlülere yönelik meslek edindirme kursları düzenlemektedir.

5378 sayılı Özürlüler Yasasında özürlülerin meslekî rehabilitasyonu ile ilgili yenilikler konusunda bilgi almak için tıklayınız.

Özürlü Bireye Sahip Ailelerin Eğitimi

Aile eğitimi, özel eğitim gerektiren bireylerin eğitiminde sürekliliğin sağlanması amacıyla; bireyin anne-babası, kardeşleri ile bakım ve eğitiminden sorumlu diğer kişilere verilen bir özel eğitim hizmetidir. Aile eğitimi tüm eğitim kademelerindeki özürlü bireyin eğitimine katkı sağlamak rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini içeren bir eğitimdir. Aile Eğitim Hizmetleri Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Özel Eğitim Okul ve Kurumları, kaynaştırma uygulamaları yapılan okullar tarafından hazırlanır ve yürütülür. İhtiyaç halinde bu hizmet evlerde de yürütülebilir.

Özürlü birey ve ailelerine yönelik verilen hizmetlerde ailenin bir bütün olarak ele alınması yaklaşımından hareketle; her özür grubuna yönelik aileleri bilgilendirici, bilinçlendirici ve yönlendirici kitapçıklar hazırlanmıştır kitaplara erişim için tıklayınız.

Meslek Edindirme Hizmetleri

Türkiye İş Kurumu, illerde özürlülere yönelik meslek edindirme kursları düzenlemektedir. Kurum, sivil toplum örgütleri, belediyeler, üniversiteler, özel kuruluşlar ve kamu kuruluşlarından gelen özürlülerin mesleki eğitimine yönelik proje tekliflerini değerlendirmekte ve ceza paraları fonundan kaynak aktarmaktadır.

Özürlü İstihdamında İşverene Sağlanan Teşvikler

İş Kanunu uyarınca,

 • Kontenjan üstünde özürlü çalıştıran,
 • Özürlü çalıştırma yükümlülüğü olmadığı halde özürlü çalıştıran,
 • Çalışma gücünü %80’den fazla kaybetmiş özürlüyü çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için ödemeleri gereken sigorta prim hisselerinin %50’si Hazine tarafından karşılanmaktadır.

Ayrıca, İş Kanunu uyarınca kamu ve özel sektör işverenleri her ay çalıştırmadıkları her özürlü için para cezası ödemekle yükümlüdür. Ülkemizde özürlülerin istihdamına ilişkin politikalar büyük ölçüde kota ve ceza sistemine dayanmaktadır. Özürlülerin istihdamına ilişkin hükümlerin yer aldığı temel yasalar ise 4857 sayılı İş Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’dur.

4857 Sayılı İş Kanununa göre; Kamu sektörü işverenleri 50 ve daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde en az %4 oranında, özel sektör işverenleri ise %3 oranında özürlü çalıştırmakla yükümlüdür.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Kamu kurum ve kuruluşları, dolu kadro sayısının (taşra teşkilatı dahil) %3’ü oranında özürlüyü istihdam etmekle yükümlüdür.

Özürlüler için Açılan Sınavlar

Boş kadrosu bulunan kamu kurum ve kuruluşları, her yıl Nisan-Mayıs, Temmuz-Ağustos, Ekim-Kasım dönemlerinde açık kadrolarını doldurmak üzere sınav açabilmektedir. Her kurum kendi sınavını düzenlemektedir. Sınavlara ilişkin duyuruları; Resmi Gazeteden , Devlet Personel Başkanlığı ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı internet sayfalarından takip edebilirsiniz.

Atama

Devlet memurlarının, hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede özürlü eşi, çocukları ile kardeşlerinin, memuriyet mahalli dışında resmi veya özel eğitim kuruluşlarına devam etmesi gerekenlerin atamaları bu kuruluşların bulunduğu il veya ilçe sınırları dahilinde durumuna uygun boş bir kadroya yapılır. Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmeliğe erişim için tıklayınız.

 

Sosyal Yardımlar

Herhangi bir işte istihdam edilememiş veya çalışamayacak derecede özürlü olan ve aynı zamanda ekonomik olarak muhtaç durumdaki vatandaşlarımıza, devletimizce çeşitli sosyal yardımlar yapılmaktadır

Özürlü Aylığı

65 yaşını doldurmamış olmakla birlikte;

?Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde özürlü olduklarını tam teşekküllü hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, 18 yaşını dolduran ve kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan özürlülerden; her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanlara, bu Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenecek aylık tutarının % 300’ü tutarında,

18 yaşını dolduran, kanunen bakmakla mükellef kimsesi olmayan ve herhangi bir işe yerleştirilememiş olan özürlülerden; her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanlara, 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenecek aylık tutarının % 200’ü tutarında,

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olduğu halde, kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunanlara, bakım ilişkisi fiilen gerçekleşmek kaydıyla 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenecek aylık tutarının % 200’ü tutarında, Aylık bağlanır.

65 yaşın doldurulmasından önce bu madde hükümlerine göre bağlanmış olan aylıkların aynı şekilde ödenmesine devam olunur. Bu Kanunun 1 inci maddesine göre aylık bağlananlardan başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek kadar özürlü olduklarını tam teşekküllü hastaneden alacakları sağlık kurulu raporu ile kanıtlayanlara da birinci fıkranın (a) bendine göre aylık bağlanır. Aylık bağlanmasına esas özürlülük oranı değişenlerin aylıkları durumlarına göre yeniden tespit olunur. Özürlülük oranı, bu Kanuna göre aylık bağlanması gereken oranın altına düşenler ile birinci fıkrada belirtilen aylık ortama gelir tutarından fazla gelir elde etmeye başlayanların aylıkları kesilir.

Aylık hakkından yararlanan 18 yaşından küçük özürlülerin yalnızca kendileri bu Kanunun 7’nci maddesinde belirtilen tedavi hakkından yararlanır. Ancak, bu madde hükümlerine göre aylık alanlardan herhangi bir sosyal güvenlik kurumunun tedavi yardımı kapsamında bulunanlara tedavi yardımı yapılmaz.

Belirtilen hükümler doğrultusunda aylıktan yararlanmak için ikamet edilen ilde bulunan Mal Müdürlüğü veya Defterdarlığa müracaat etmek gerekmektedir.

Muhtaç Aylığı

 • Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından durumları uygun olan özürlülere muhtaç aylığı bağlanmaktadır.
 • Muhtaç kişi aylık talebini, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapabilir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

 • Ekonomik yoksunluk içinde olan özürlüler İl veya İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek, ayni ve nakdi yardım ile ortopedik ve diğer yardımcı araç-gereçleri talep edebilirler.
 • Ayrıca, özürlülerin ihtiyaç duyduğu ortopedik ve diğer yardımcı araç-gereçlerin, sosyal güvenlik kurumlarınca karşılanmayan kısmı da bu vakıflarca karşılanmaktadır.

Diğer Yardımlar

 • Belediyeler, Kızılay ve diğer sosyal yardım amaçlı dernek, vakıf, federasyon, konfederasyonlar tarafından da ayni ve nakdi olarak çeşitli yardımlar yapılmaktadır.

Yeşil Kart

  • Hiçbir sosyal güvencesi olmayan özürlülerin teşhis, tedavi, ilaç, ortez, protez ve gözlük ihtiyaçları yeşil kart verilerek karşılanmaktadır.
  • Yeşil Kart almak isteyen vatandaşlarımızın İl Merkezinde İl Sağlık Müdürlüğüne, ilçelerde ise İlçe Kaymakamlıklarına başvurması gerekmektedir.

 

Özürlü Vatandaşların Sosyal Güvenlik Hakları

Sosyal güvenlik, bir ülkede yaşayan bireyleri sosyal risklere karşı korumayı ve onları yaşadıkları toplum içinde başkalarına muhtaç olmayacak bir hayat standardına ulaştırmayı amaçlamaktadır.

Özürlülerin Erken Emeklilik veya Malülen Emeklilik Hakları

Özürlülerin emeklilik işlemleri diğer çalışanlarda olduğu gibi ilgili sosyal güvenlik kurumunca yapılmaktadır. Özürlüler erken emeklilik yada malülen emeklilik işlemlerini tabi olunan sosyal güvenlik kurumuna müracaat ederek başlatabilirler. Emeklilik işlemleri için, memur olarak çalışanların Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’nün, işçi olarak çalışanların Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün, serbest meslek erbabı olanların BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimlerine müracaat etmeleri gerekmektedir. SSK`ya tabi olarak çalışan özürlülerin, istekleri halinde, özür derecesi oranına göre 15 ila 20 yılda erken emeklilik hakkı vardır. Emekli sandığı mensubu özürlüler istekleri halinde 15 yılda emekli olabilirler. Yeni çıkan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na tabi olarak çalışacak özürlüler; özür derecesine göre, 16 yıl ve 4320 gün ila 18 yıl ve 4680 gün primi ödemiş olmak şartıyla isteğe bağlı erken emeklilik hakkına sahip olacaklardır.

Vergi İstisnaları ve İndirimleri

Vergi İstisnaları ve İndirimleri

Gelir Vergisi İndirimi: Özürlü serbest ve ücretli çalışanlar ile kendisi özürlü olmamakla birlikte, bunlardan bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunanlara;özür derecelerine göre gelir vergisi indirimi uygulanmaktadır. Bunun için Defterdarlık veya Vergi Dairelerine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Konut Vergisi Muafiyeti: Özürlüler Kanunu ile yapılan düzenleme sonucu; 200 metrekareden küçük tek konutu olan özürlüler emlak vergisinden muaf tutulmuştur. ÖTV ve MTV İstisnası özürlülerin kullandıkları özel tertibatlı araçlar ile % 90 ve üzerinde özür derecesine sahip özürlülerin aldıkları araçlar Özel Tüketim Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden istisna tutulmuştur. Aynı şekilde, özürlülerin kullandıkları özel tertibatlı araçlar ile el ve ayak fonksiyonlarını kaybetmiş olması nedeniyle araç kullanamayacak durumda olanların ithal ettikleri araçlarda gümrük vergisi, ÖTV ve MTV’den istisna tutulmuştur.

KDV İstisnası: Özürlüler Kanunu ile, özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları KDV’den istisna tutulmuştur. H Sınıfı Sürücü Belgesi Özel tertibatlı olarak imal, tadil ve teçhiz edilmiş motosiklet veya otomobil türünden araçları kullanacak özürlüler H sınıfı ehliyet almak zorundadır. H sınıfı sürücü belgesine ilişkin düzenlemeler Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yer alır. H sınıfı ehliyet almak için, “Özel tertibatlı araç kullanabilir” ibaresi olan sağlık kurulu raporu ile birlikte sürücü kurslarına müracaat edilmelidir. H sınıfı ehliyet kurslarında, kursiyerler trafik ve ilkyardım derslerinden sorumludurlar. Motor dersinden muaftırlar. Dört haftalık teorik ders süresi vardır. Geri kalan sürede de direksiyon eğitimi alınır. H sınıfı ehliyeti ömür boyu kullanmak veya belirli aralıklarla güncellemek, alınacak sağlık kurulu raporunda kesinlik kazanır. El veya ayakta ortopedik sakatlığı olanlar ve işitme engelliler H sınıfı ehliyeti ömür boyu kullanabilir. Tek gözü olanlar (Monoküler) için sürücü belgesi “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik”te de belirtilen usul ve esaslar dahilinde tek gözlüler ehliyet alabilmektedir.

Özürlüler için Vergi Rehberi

Özürlü vatandaşların, içinde bulunduğu zor koşulların giderilmesine katkıda bulunmak, onların vergi mevzuatından ve kanunlardan kaynaklanan haklarını öğrenmelerini sağlamak ve çeşitli nedenlerle birtakım güçlükler çeken özürlülerin hem ekonomik yönden desteklenmesi hem de sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanması amaçlanmıştır.

Detaylı bilgiye erişim için tıklayınız.

 

Özürlülerin Kurum Bakımı

Bakıma ihtiyaç duyan özürlülerin evde bakımının mümkün olmadığı durumlarda Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun yatılı 43 bakım ve rehabilitasyon merkezi ile özel bakım merkezleri ve resmi kurum ve kuruluşlarda bakım hizmeti verilmektedir.

Özürlülerin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bakım ve rehabilitasyon merkezlerine kabulü öncelik durumlarına göre yapılmaktadır: Anne ve babası ölmüş, ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde olan özürlüler ile anne ve /veya babası yaşıyor olsa da ileri derecede zihinsel, ruhsal ve bedensel özürlü olan, sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde olan özürlülere kurum bakımı için öncelik tanınmaktadır. Mevcut bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin kapasitelerinin yeterli olması durumunda diğer nitelikleri taşıyan özürlüler de kurum bakımına alınmaktadır.

Detaylı bilgiye erişim için tıklayınız.

Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri

Özürlüler Kanunu’na göre; özürlü kişilerin bakım ve rehabilitasyonlarının yapılması, bakıma ihtiyaç duyan özürlülerin geçici veya sürekli bakım altına alınması veya evde bakım hizmeti sunulması esastır. Bakım hizmetinden faydalanmak isteyen bakıma muhtaç özürlülerin her türlü aylık gelirlerinin toplamı kendilerine veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına bölündüğünde, kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarının bir aylık net asgarî ücret tutarının 2/3’ünden daha az olması şartı aranmaktadır.

Kurumda bakım hizmetini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun (SHÇEK) 43 yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezi, özel bakım merkezleri ve resmi kurum ve kuruluşlar vermektedir. SHÇEK’in 23 adet gündüzlü Aile Danışma ve Rehabilitasyon merkezinde özürlü bireylere bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunularak özürlü bireylere sahip ailelerin kendilerine daha çok zaman ayırması ve üzerlerindeki bakım yükünü hafifletilmesi yönünde çalışmalarda bulunulmaktadır. Bu merkezlerde ayrıca, danışmanlık hizmetleri aracılığıyla özürlülerin aileleri ile birlikte yaşamalarına toplumsal yaşamda günlük işlevlerini yerine getirmelerine yardımcı olunmaktadır.

Türkiye genelinde bakım ve rehabilitasyon hizmeti veren merkezlerin listesi için tıklayınız.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun yatılı ve gündüzlü hizmet verilen rehabilitasyon merkezlerinde özellikle yetişkin özürlülerin beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla iş ve uğraşı atölyeleri oluşturulmuştur.

Evde Bakım

Özürlülere bakım hizmeti sunumunda, özürlünün biyolojik, fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları dikkate alınarak, öncelikle yaşadığı sosyal ve fiziksel çevreden ayrılmaksızın, evde hizmet verilmesi esas alınmaktadır.

Özürlü kişinin evde bakımının sağlanması iki yolla olabilmektedir: Birincisi, özürlünün aile üyeleri ya da akrabaları tarafından 24 saat süreyle bakılmasıdır. İkinci yol ise özel bakım merkezlerine bağlı çalışan sertifikalı bakıcı personel tarafından evde bakım hizmetinin verilmesidir. Bu bakım hizmetleri karşılığında;

 • Yatılı bakım merkezlerinden, günde 24 saat süreyle bakım hizmeti alan bakıma muhtaç özürlüler için iki aylık net asgari ücret tutarında,
 • Gündüzlü bakım merkezlerinden, günde 8 saat süreyle tam gün hizmet alan bakıma muhtaç özürlüler için bir aylık net asgari ücret tutarında,
 • Akrabaları tarafından günde 24 saat süreyle bakılan bakıma muhtaç özürlüler için bir aylık net asgari ücret tutarında ödeme yapılmaktadır.

Bakım hizmeti ve bakım ücretinden faydalanmak için Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu?nun her ilde bulunan İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri’ne başvuru yapılması gerekmektedir.

İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri iletişim bilgilerine erişim için tıklayınız.

Evde bakım hizmeti alanında Sağlık Bakanlığınca yapılan çalışmalar hakkında bilgi için tıklayınız.

Özürlü Vatandaşlar sitemize 20 Şubat 2014 tarihinde eklenmiş ve 974 kişi tarafından ziyaret edilmiş.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
İlgili Terimler : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
kayaşehir escort Hd Porn kayaşehir escort escort istanbul ortaköy escort şişli escort bayan bayan escort halkalı bayan escort porno indir
bodrum escort bayan escort kadikoy umraniye escort atasehir escort kadikoy escort bayan umraniye escort kartal escort bayan escort atasehir escort anadolu yakasi escort bayan escort antalya escort atasehir escort bostanci escort kadikoy escort

avcılar escort halkalı escort şirinevler escort esenyurt escort fındıkzade escort avcılar escort şirinevler escort ataköy escort beylikdz escort istanbul escort